Saatat ehkä miettiä, mitä kirjain­yh­dis­tel­mä ABDL pitää si­säl­lään. Alku­osa AB tulee sa­noista adult baby eli aikuisvauva. Toi­nen osa taas on lyhen­ne sanoista diaper lover, vai­poista tyk­käävä. Samaan perheeseen kuu­luu myös termi little eli pik­kui­nen, jolla tarkoitetaan yleensä taapero- tai leikki-ikäi­seen sa­maistuvaa. Näitä kaikkia ryhmiä yh­dis­tä­vät vaipat ja ageplay eli ikäis­tään nuo­rem­man leikkiminen. Toki mukaan mah­tuu nii­tä­kin, jotka tyk­käävät hoivata muita.

Joillekin meistä kiinnostus vaippoihin on puhtaasti sek­su­aalista, jolloin ky­seessä on vaip­pafetissi. Toisille taas vaipat ei­vät ole sek­su­aalinen juttu ol­len­kaan, vaan kyse voi olla vaik­ka­pa rentoutumisesta uppoutumalla leik­kei­hin. Kaikkia vaipat ei­vät kiinnosta ol­len­kaan, vaan tärkeintä on olla hoi­vaa ja huo­len­pitoa saava pikkuinen. Osalle taas ju­tun juju on nimen­omaan nöyryytys ja alis­tu­minen.

ABDL ja vaipat voivat olla elämäntapa, johon kuuluvat legot, pehmo­le­lut ja pinna­sängyt, mutta monille ageplay ja vaip­pa­fe­tis­si ovat elämän suu­rin salaisuus. Tääl­tä voit kui­ten­kin löytää samanhenkisiä ih­mi­siä ja ver­tais­tu­kea itsesi hyväk­symiseen. Jos siis koet vetoa takaisin vaippoihin tai tun­net it­se­si muuten vain ikäistäsi nuoremmaksi, terve­tuloa mu­kaan!